Kategoriarkiv: Mødereferat

Referat af BM 25/1-2017

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. januar  2017 .
hos Jesper, Lilledal 25, 1.tv., 3450 Allerød.
Til stede: Carl Henrik, Steen, Lars, Per, Kirsten og Jesper

DAGSORDEN

 1. Valg af referent.

Kirsten blev valgt som referent.

 1. Godkendelse af referat.
 • Opfølgning af aktioner.

Carl Henrik har lavet tre Begynder-let baner, som kommer til at ligge i klublokalet.

Juleløbet 2017 afholdes d. 30 december og Mogens er planlægger.

Stafet 2017 skal tilmeldes i piskamok

Per har bestilt 5 SI-enheder

 1. 2017 Aktivitetsplan.

6 maj arrangementet udgår idet vi ikke har rådighed over skoven

Vi tilmelder os Find vej dagen. Aktion Lars.

Vi støtter datoen 12 – 13 august for Triangelmatch, hvor de 2 andre klubber også har godkendt datoen

Mogens kan ikke stå for kort kopiering fra d. 8 april til 30 maj, hvilket betyder at man skal forberede kort til løb i god tid.

Maj arrangementet løber af stablen med genbrug af banerne fra sidste år, som Svend Erik har lavet. Der skal udnævnes en tovholder. Aktion ?

Evt fotoorientering d. 10 juni skal afklares. Aktion Kirsten og Lars

Mogens har et fotoorienteringskort over Hareskov, som vi mener kan genbruges.

 1. Reception onsdag den 15. februar 2017 (60 års jubilæum).

På nuværende tidspunkt er der 10 tilmeldte.

Der er udsendt invitationer til klubmedlemmer, kommunen og formænd for Hareskov sportsklubber.

Carl Henrik holder formandstalen, Knud holder tale om klubbens historie herefter orienteringssangen.

 1. Generalforsamling den 23. februar 2017 herunder:
 • Bestyrelsens sammensætning i 2017.

Ikke afklaret

 • Indkaldelse til generalforsamlingen.

Mangler indstilling af 1 stk bestyrelsesmedlem og 1 stk suppleant

 • Bestyrelsens forslag til ”Medlemskategorier” i klubben love.

Sørens forslag kommer med.

Facebook mangler. Aktion Lars

 • Bestyrelsens oplæg til jubilæumsfest den 25. marts 2017.

udsendes sammen med indkaldelsen.

 • Regnskab 2016.

Steen sender en rettet kopi af regnskabet til Carl Henrik.

 • Budget 2017.

Steen kommer med et oplæg

 • indkomne forslag til generalforsamlingen.

Indslag om klubmesterskab.

 1. Jubilæumsfest lørdag den 25. marts 2017 (praktiske foranstaltninger).

Tages op på næste møde. Aktion Lars og Kirsten

 1. Status for udskiftning af faste poster.

Steen undersøger finansieringen af de faste poster.

 1. ”Idrættens dag” 19. august 2017 (fodboldklubben).

Kirsten foreslår en sprintbane i forbindelse med Dagen. Kirsten undersøger hvor man skal melde sig til.

Tages op på næste bestyrelsesmøde

 1. Juleløbet den 29. december 2016.

Vellykket på alle måder.

 1. Klubstøtte den 7. og 21. januar 2017 med lokalebookninger.

Vi har støttet lokalebookning til vintercup.

 1. Klubledermøde den 23. januar 2017.

OK Skærmen skal til næste klubledermøde d. 12 -6 præsentere klubben på 15 min.

                      Per kontakter Mogens Jørgensen angående SI enheder.

Der kom et forslag om at lave et arrangement målrettet til de børn der deltager i juleløb m.v.

Carl Henrik skal have booket lokaler til vores arrangementer

 • Næste bestyrelsesmøde.

Der skal overvejes om bestyrelsesmøderne skal afholdes onsdag eller torsdag.

Der blev ikke fastsat en dato.

26 jan . 2017 Kirsten Witt

Referat af BM 23/11-2016

Bestyrelsesmøde onsdag den 23. november 2016 kl. 1930 hos Carl-Henrik, Birkegården 126, 3500 Værløse.

Fremmødte: Carl-Henrik, Lars, Steen, Per, Søren, Jesper

Referat

 1. Valg af referent. Per blev valgt
 1. Godkendelse af referat.
 • Opfølgning af aktioner.
  Steen svarer kommunen (Jacob Hermansen) vedrørende adgang til kantinen via Blå brik.
 1. 2016 Aktivitetsplan.
 1. 2017 Aktivitetsplan.
  Efter juleløbet 2016, som er en torsdag, tager vi stilling til om datoen for juleløb 2017 skal flyttes.
 1. GoMicroadventure.com henvendelse.
  Carl Henrik svarer ”Nej tak”.
 1. Henvendelsen vedr. ”Visionen Bevæg Dig For Livet.”
  Carl Henrik svarer ”Nej tak”.
 1. Bestyrelsens sammensætning i 2017.
  Vi håber fortsat på at finde en formand(-inde) fra bestyrelsen.
 1. Udviklingsmatrice for kompetenceudvikling i DOFs klubber.
  Den kommende bestyrelse opfordres til at arbejde mere systematisk med kompetenceudvikling gennem udviklingsmatricen.
 1. PiSkAmOK i 2017.
  Vi anbefaler at PISKAmOK samarbejdet fortsætter.
  Formanden taler med de to andre formand for at få mere fokus på samarbejdet og få flere medlemmer til at deltage.
 1. Info fra Klubledermøde 3/2016 herunder klubudvikling.
  Per følger op på opdatering af software i SI-udstyr
 1. Klubbens 60 års fødselsdag fejres med en fest lørdag den 25. marts 2017.
  Jubilæumsreception afholdes på fødselsdagen 15 februar 2017.
  Steen og Carl-Henrik og torsdags-løberne udarbejder en liste over gamle medlemmer som skal inviteres.
  Lars fremlagde hans og Kirstens oplæg til aktiviteter:
  Punkt 1. Jubilæumsdagen. Budget på 5000 godkendes af bestyrelsen.
  Punkt 2. Klubfest. Det vil være op til generalforsamlingen at godkende oplægget.
  Punkt 3. Hareskov fotoorientering træffer bestyrelsen selv beslutning om.
 1. Klubtræninger på Find Vej i Danmarks Facebook-side.
  Når vi fremover har events skal de annonceres her.
 1. Regler for OK Skærmens klubmesterskaber.
  Vi afventer oplæg fra gruppen der ser på nye regler for klubmesterskab.
  Steen sender beregningsgrundlag fra årets løb til gruppen bestående af Mogens Svend-Erik og Leif..
 1. Søndersø skole og Mogens´”Find Vej i Skolen” projekt.
  Vi afventer udvikling af projektet som Mogens styrer og vurderer herefter hvordan klubben kan hjælpe.
 1. Divisionsmatch den 25. september 2016
 1. C-stævne den 16. oktober 2016.
 1. Condes aften den 17. november 2016.
 • Næste bestyrelsesmøde.
  Hos Jesper 25 januar 2017 klokken 18.00 med spisning.
 • Steen opdaterer bestyrelse sammensætning på O-service
 • Bestyrelsen beslutter at vi indkøber fem ekstra SI-enheder. Det vurderes at der mangler disse ekstra enheder når der indgår børnebaner. Per sørger for indkøb.

Referat af BM 8/9-2016

Bestyrelsesmøde torsdag den 08. september 2016 kl.

1930 hos Steen, Skovgaards Alle 251, 3500 Værløse.

DAGSORDEN

 1. Valg af referent.

Lars er referent

 1. Godkendelse af referat.

  1. Referat godkendt
 • Opfølgning af aktioner.
  1. DOF Kursus ”Rekutering af nye medlemmer”. Hvem deltager?
  2. Visitkort er kommet og ligger i hallen
  3. Kirsten, Kristian og Søren tager Juleløbet
  4. Kredsløb. Furesø kommune borgere skal informeres om at vi til Kredsløbet har et tilbud om at løbe begynder/Let bane for en 50’er.
 • Afklaring af dækning af udgifter til DOF-kurser.

Dækning gælder for alle kurser vest for Storebælt

 1. 2016 Aktivitetsplan.

Nærklub tur DM-Lang. Weekend d. 10-11 sep.

Divi-Match 25 sep. Forplejning arrangeres af CH

Condes aften 17 nov. Mogens er foredragsholder.

Juleløb d. 29 dec. Samt hædering af Klubmester 2016.

 1. Info fra Klubledermøde 2/2016 herunder klubudvikling.

At bemærke fra mødet: Angenemt af nye medlemmer er vigtigt for fastholdelse.

Børneattester skal sikres af klubben.

 1. Undervisning til evt. nye OK Skærmen medlemmer i o-teknik.

Vi skal have begynder/let baner kort liggende i hallen til helt nye tilkommer.

Aktion: CH tegner 3 baner til formålet.

 1. 2017 evt. rekrutteringstiltag.

4 lørdage i maj og der skal være begynderbane til alle 4 løb.

Sociale medier skal benyttes som salgskanal. Per/Lars kommer med ideer.

 1. C-stævne den 16. oktober 2016.

Ulla har afholdt funktionsledermøde. Stævneplads justeret.

Stævnet kører på skinner.

 1. Klubbens 60 års fødselsdag den 15. februar 2017 (onsdag).

Fejringsdagen flyttes ud af vinterferie ugerne frem til lørdag d.4 marts.

Kirsten og Lars er festkomité. Pris og ideer fremlægges til næste bestyrelsesmøde

Jesper kreerer 60 års Jubilæums banner på hjemmesiden her inden Kredsløbet, så vi får eksponering i forbindelse med at besøgende skal læse Kredsløbs introduktion.

 1. Vinterlang 2017 (Jubilæums-vinterlang).

Er aflyst. Formandens beretning for 2016 vil redegøre for aflysningen

 1. Klubtræninger på Find Vej i Danmarks Facebook-side.

Videreføres til næste bestyrelsesmøde.

 1. Ændringsforslag til klubbens love vedr. juniorer..

Sørens oplæg er godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse på Generelforsamlingen

 1. Policy vedrørende tab.

Klubben vil som udgangspunkt dække alle tab af klubbens rekvisitter, men skulle det være på baggrund af grov skødeløshed at tabet er tilkommet, så vil bestyrelsen overveje erstatsningsskyldsmålet.

 1. O-træning for de unge.

Pga inmobil trænerstab, så genoptages træningen til foråret 2017.

 1. Triangelmatch 2016.

Flot løb, godt vejr, god hytte, god mad. Godt samarbejde mht de fælles pligtopgaver. Alt i alt, perfekt ;o)

 1. Klubløb den 25. august 2016.

Godt løb, gode baner og den sædvanlige super hygge efterfølgende.

Begynderbaner lægges ud med kliptænger, så vi ikke forbruger SI enheder, der bedre kan bruges på de svære baner.

Vi skal være bedre til at lukke løbet på et givet tidspunkt, så postindsamlerene kan nå at komme tilbage til ”spisetid”.

 1. ”Mail-møder”.

Det hænder vi har mail korrespondance der ligner møder, og det skal fremad rettet være i orden/naturligt at lægge et veto på at et emne skal forsætte på et bestyrelsesmøde.

4 tommelfinger kompasser er indkøbt. De skal bruges til nybegynder træning og de kan findes i klubbens skabe i klublokalet.

NB!! Hvis klubmedlemmer ligger inde med ubrugt o-løbs rekvisitter (kompasser, SI brikker o.lign.), så vil klubben, med udelt glæde, gerne modtage disse..

Steen ansøger om flere adgangsnøgler til hallen.

Der er p.g.a nye medlemmer behov for indkøb af flere trøjer af det nye design.

Der skal rundspørges i klubben om der er flere der vil købe en med.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 23 nov kl. 19.30 hos Carl-Henrik

Referat af BM 2/6-2016

Bestyrelsesmøde torsdag den 02. juni 2016 kl. 1930
hos Kirsten, Ravnehusparken 35, 3500 Værløse.

DAGSORDEN

 1. Valg af referent. Lars er referent

 1. Klubbens fremtid – hvor er vi i 2020 (maj måned 2016). Evaluering.

(Minna Seir inviteres til dette punkt på dagsordenen)

 • Historie: 25 juni 2015 havde klubben opstartsmøde ang. Klubudviklingsprojekt. Konklusion på opstartsmøde blev at OK Skærmen ville arrangere 4 invitationsløb. På grund af manglende planlægningsressourcer fravalgtes begynder og lette baner.

Naja har med sikker hånd været en super god ankermand og har haft et flot overblik over alle 4 løb.

Konklusioner

Det er vigtigt at vi hægter en kontaktperson på nybegynderne, så de kan blive sikkert indført i o-sporten fra det øjeblik de kommer til klubben.

Vi skal skabe et større sammenhold og fællesvision i klubben, så disse, for klubben vigtige arrangementer, kan få succes.

Begynderbane + lettebaner er et “must” for nybegynderne, så de ikke overvældes af sværheden i mellemsvære baner.

Vores annonce var for ufokuseret og “kompas”, løbetøj ord skal fjernes. ”Kom som du er” stilen skal opprioriteres, så der er færrest beslutningsbarrierer.

Vi skal have nogle til at tage til DOF facebook kursus om hvorledes man rekruttere nye medlemmer.

 1. Godkendelse af referat.

 • Opfølgning af aktioner.
 • Visitkort er ankommet og de skal uddeles i skoven til løbere. Aktion månedsbrev CH
 • Hal Kantine er reserveret til julestævne
 • Kommunalt tilskud til børn og unge. Aktion Steen
 • Udarbejdelse af vedtægtsændring kontingent ungdom. Aktion Søren.
 • Reception til 60 års jubilæum. Aktion Kirsten/Lars
 1. 2016 Aktivitetsplan.

Klub arrangement i Husby plantage. Koordinator Søren

August klub arrangement Kirsten laver indbydelse og Lars forestår tilmeldingen.

Juleløb 2016 mangler banelægger. CH efterlyser i månedsbrev.

 1. C-stævne den 16. oktober 2016.

Ulla er stævneleder

Hamborg er banelægger

Svend-Erik er banekontrollant/banelægger supporter

Stævne indbydelse er lagt i o-service

Særligt tilbud for ikke o-løbere på begynder og let bane. Prisforslag 50 kr.

(Opfordring til venner/familie/bekendte/kollegaer)

Annonce i Furesø Avis. Aktion Hakon

Opslag til Hareskov by facebook gruppe. Aktion Kirsten med hjælp fra Lars.

 1. Triangelmatch 2016.

CH er ikke på lørdag, men kommer søndag.

8 juni er deadline for tilmeldingsfrist. Reminder udsendes asap CH.

Skaffe hytte nøgle, mad og to-do liste, præmier. Ansvar Kirsten.

Vejvisning. Aktion Jesper

Beregning. Kontakt Lyngby. Aktion Lars

Drikkevarer. Ansvar Steen

 1. Klubbens 60 års fødselsdag den 15. februar 2017 (onsdag).

Oplæg til fejring af dagen. Aktion Kirsten og Lars

 1. Vinterlang 2017 (Jubilæums-vinterlang).

29 januar 2017 er reserveret, inkl. hal kantinen. Aktion Søren

 1. Klubtræninger på Find Vej i Danmarks Facebook-side.

 1. O-træning for de unge.

Der er ikke afholdt træningspas i foråret 2016, men træninger er planlagt.

Rasmus Velling og Ulla Jacobsen er de unge ;o).

 1. Furesø Idrætsråds repræsentantskabsmøde den 29. marts 2016.

Farum OK har lavet et kort der udgår fra ny svømmehal.

 1. Klubarrangement den 6. april 2016 med SI-enheder og spisning.

For få medlemmer deltog. Der var super baner og dejlig lækker mad

 1. divisionsmatchen den 17. april 2016.

Vi manglede bare 1 point for at vinde den første afd. Vigtig at vi alle deltager !!

 1. Vejvalgsaften (GPS-track) den 21. april 2016.

Aflyst pga at der var kun 1 dukkede op til arrangementet.

Indbydelse kom for sent ud og dagen lå op til Bededags ferien

 • Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Steen torsdag d. 8 september 2016.
 • Transport udgifter, efter regning, til DOF kurser afholdt i Ringe på Fyn, dækkes af klubben.
 • Mogens har afholdt et skoleprojekt for Hyltebjerg skole.
 • Vi har haft en stor annonce i Furesø avis i forbindelse med rekruttering.

Der kører en diskussion i Skov & Naturstyrelsen om dimensioner af stolper til faste poster. Det tyder på, at vi slipper for at plante nye stolpe typer i skoven, da Hareskovens skovridder står ved sin tidligere givet tilladelse.

Referat af BM 10/3-2016

Bestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 kl. 1930 hos Lars, Gyngemose Parkvej 21, 2. tv. 2860 Søborg.

Referat 

 1. Valg af referent.

Søren skriver, Kirsten færdiggør

 1. Godkendelse af referat.

Referatet er godkendt

 • Opfølgning af aktioner.

Visitkort skal følges op – Søren, Kirsten, Steen og Per!! – QR-kode

Kirsten arbejder intenst på at få kontakt med håndboldstævnet for at sikre mod konflikt med vores julestævne.

 1. 2016 Aktivitetsplan.
 2. nov. avanceret Condes-aften med Mogens som instruktør CHG

Juleløb måske Karen Juul eller nogle af de unge??                                                SC

 1. Triangelmatch 2016.

Stævneleder Kirsten og Carl-Henrik

Skov bestilt, Jesper er Banelægger, hytten er Myretuen lige nord for Bastup Sø

Beregning på rævejagt skal undersøges                                                               LC

Tilmeldinger går til Steen – form skal fremgå af indbydelsen

 1. Generalforsamlingen i 2016.

Steen tjekker kommunalt tilskud til børn/unge

Det indstilles til næste generalforsamling at aldersgrænsen for juniorer bliver 15 – 20 år.

 1. Klubbens 60 års fødselsdag den 15. februar 2017 (onsdag).

Vinterlang-stævne – MHA og SC tager en snak

Reception med efterfølgende fest for klubbens medlemmer – Kirsten m.fl.

Kredsløbet indgår som del af jubilæet.

Evt. T-shirt – Kirsten

 1. Kredsløb den 15. oktober 2017.

Stævneleder:         Hakon Mosbech

Banelægger:         Jesper Sørensen

Skov:                       Lille Hareskov og Jonstrupvang

 1. Vinterlang 2017 (Jubilæums-vinterlang).

Se pkt. 6.

 1. Hareskov Foreninger.

Vi siger nej til HIF som paraplyorganisation idet vi støtter FIR.

 1. Klubbens fremtid – hvor er vi i 2020 (maj måned 2016)

Naja er stævnekoordinator – Minna Seier kontaktes som sparring til Naja

Carl Henrik tager kontakt til Naja angående maj måneds aktiviteter.

Trenden p.t er aktiviteter i naturen.

Indbydelsen til vores maj-arrangement forsøges spredt til andre klubber i kommunen evt. via FIR.

Der skal etableres en mentorordning

 1. Klubtræninger på Find Vej i Danmarks Facebook-side.

Lars poster vores maj-arrangement måske i tempi

Punktet gentages på næste møde

 1. Repræsentantskabsmøde 2016.

CHG oreinterede

 1. Find vej i Skolen

Materialet er klar fra DOF’s side – kan iværksættes lokalt

 • Næste bestyrelsesmøde.

Torsdag d. 2. juni 2016 kl 19.30 hos Kirsten

Referat af BM 14/1-2016

Bestyrelsesmøde den 14 JAN 2016 kl. 1830 på Ganløse
Kro og efterfølgende hos Per,  i Ganløse (3660 Stenløse).

DAGSORDEN

 1. Valg af referent.

Lars er referent

 1. Godkendelse af referat.

Referat af d. er godkendt

 • Opfølgning af aktioner.
 • Ingen punkter til opfølgning
 1. 2016 Aktivitetsplan.

Aktivitetsplan publiceres ved næste/første månedsbrev i 2016 (februar).

 1. Triangelmatch 2016.

Skovene er bestilt, Slagslunde skov til det ordinære o-løb og Lystrup skov er til rævejagten.

Jesper Sørensen er banelægger på lørdagens løb, Carl-Henrik er i spil til rævejagten. Overnatningsfaciliteter er ikke afklaret endnu.

Kirsten er stævneleder.

 1. Generalforsamling i 2016.

Indkaldelse til generalforsamlingen gennemgået.

Aktion CH: skal finde en ordstyrer, da Jørn ikke kan.

Regnskab gennemgået og er videresendt til revision.

Budget for 2016 gennemgået.

 1. Klubbens fremtid – hvor er vi i 2020 (maj måned 2016).

Eva har lavet et flot oplæg til diskussion.

CH tager kontakt til et klubmedlem som skal agere ankermand for maj aktiviteterne.

Søren, Kirsten, Steen og Per laver et oplæg til visitkort.

 1. Klubtræninger på Find Vej i Danmarks Facebook-side.

Aktion Lars: Undersøg vores facebook relation i Find vej regi.

 1. Stafetsamarbejde i 2016.

Pisk er blevet til PiSkAmOk, Samarbejdet er nu PI OK, OK Skærmen og Amager OK

 1. Forsikring DOF klubber.

Vi er ansvar, skade, arbejds, rejse og rethjælps dækket fint under DOF, men klubbens materiel er ikke dækket. Præmien dertil er forholdsmæssigt ikke i proportion i forhold til vores værdier og klubben vil derfor påtage sig selvforsikrings modellen og sikre at vi har økonomi i klubben til generhvervelse af vores materiel, og også eksempelvis dække privat medbragt elektronik der anvendes til vores klubløb (samlet op til 15 000 kr)

 1. Besparelser på det Folkeoplysende område.

Der er kommet gebyr på brug af kommunens sportsanlæg hvis klubber tager entre indtægter og/eller har indtægter som kan baseres på brugen af kommunens faciliteter. Bestyrelsen tager dette ad notam.

 1. Klubbens 60 års fødselsdag den 15. februar 2017 (onsdag).

Bestyrelsen lægger op til at vi fejrer dette flotte jubilæum.

 1. Mønstring af materiel i 2015.

Aktion Per, Ole: Nye SportIdent skal mærkes og stænger skal tilpasses.

 1. C-stævnet den 11. oktober 2015.

Flot stævne, godt afviklet og godt vejr. 300 løbere var i skoven. Afvikling/afslutning af stævne skal dog optimeres, mange opgaver og for få folk til at løse dem.

 1. Juleløbet 27. december 2016.

Spændende løb og stor begejstring for ideen. Børnebanen stod til efterfølgelse. Tak til Peter og Karen-Margrethe for løbet og tak til Kirsten for maden.

 • Næste bestyrelsesmøde 10 marts 2016 hos Kirsten kl.19.30
 • SM nat udgår fra Hareskovhallen. CH følger op at der bliver lukket op for hallen.
 • Vi skal være opmærksomme på at komme fri af Håndboldstævne mellem jul og nytår, da det giver et dejligt roligt juleløb for os.

Referat af BM 26/11-2015

Bestyrelsesmøde den 26 NOV 2015 kl. 1930 hos Søren. 

Fremmødte: Per, CH, Søren, Kirsten, Steen

Referat

 1. Valg af referent.
  Per blev valgt
 1. Godkendelse af referat.
  Referat godkendt uden kommentarer
 • Opfølgning af aktioner.
  Aktion CH: Halmanden rykkes for kalender for klublokale
 1. 2015 Aktiviteter.
  Aktion Kirsten: tager kontakt til Peter omkring koordinering af juleløb herunder indbydelse og børnebane.
 1. 2016 Aktivitetsplan.
  Aktion CH: 11. september 2016 DM lang sættes på som nærklubtur. SM lang 22. maj 2016 skal indgå i klubmesterskabet.
  Juleløb 2016 bliver afholdt 29. december 2016
 2. Triangelmatch 2016.
  Aktion CH: kontakter Lyngby OK og Malmø OK for et mulig løb 11-12. juni 2016.
  Vi satser på at søndagens løb skal være deltagelse i FIF’s løb i storedyrehave i stedet for rævejagten
 3. Generalforsamling i 2016.
  Afholdes den 18. februar 2016 19.30 i Hareskov hallen
  CH har valgt at takke af som formand ved udgangen af 2017. Vi har dermed opgaven med at finde en ny formand inden generalforsamlingen i 2017.
  Vi søger nye medlemmer til bestyrelsen til valg ved generalforsamlingen 2016.
  Aktion CH: kontakter mulige emner til bestyrelsen
 4. Klubbens fremtid – hvor er vi i 2020.
  Aktion Eva: Skal kontakte Minna Sejr med henblik på indlæg på hjemmeside.
  Vi mangler en banelægger til hver af de tre søndage med faste poster samt en banelægger til sidste klubarrangement med SI-brikker og efterfølgende spisning.
  Nærmere koordinering efter første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
  Aktion CH: skal booke skoven til klubarrangementer i 2016.
 1. klublivdanmark.dk
  Bestyrelsen har valgt at udmelde os af dette. Skulle det senere blive en succes kan vi overveje genindmeldelse.
 1. Søren overvejer en model til en holder til SI-enheder. Hvor man på en nem måde kan få den til at sidde fast på toppen af de lette stativer. Søren vender selv tilbage.
 1. Regler for klubmesterskabet.
  Carl Henriks udkast til nyt reglement blev godkendt af bestyrelsen. Reglementet offentligøres på hjemmesiden.
 1. Klubtræninger på Find Vej i Danmarks Facebook-side.
  Aktion Lars: Opret vores klubarrangementer 6. april, 29. maj, 25. august i 2015.
  https://www.facebook.com/findveji/events
  Der skal skrives en kort indbydelse. Heri skal der stå at tilmelding skal ske til CH’s mailadresse så vi kan sikre at der er trykt kort. Hvis der er spisning ved arrangementet skal de selvfølgelig også tilmelde sig hertil.
  Se mere i mail fra CH 9. oktober 2015.
 1. DOF skoleudvalg vil blive klogere på Jeres aktiviteter.
  Ingen bemærkninger til referat
 1. Stafetsamarbejde i 2016.
  Allerød er rykket op i 1 division og må derfor udgå af samarbejdet.
  CH anmoder politiet OK om at videreføre stafetsamarbejdet i PiSk
 1. Klubledermøde 3/2015 den 26. oktober 2015.
  Ingen bemærkninger til referat
 1. Divisionsmatch den 20. september 2015.
  Ingen bemærkninger til referat
 1. Divisionsmatch den 27. september 2015.
  Ingen bemærkninger til referat
 1. Vejvalgsaften den 1. oktober 2015.
  Ingen bemærkninger til referat
 1. Condesaften den 12. november 2015.
  Ingen bemærkninger til referat
 1. Evt
  Næste bestyrelsesmøde..
  Aktion Steen: koordinerer spisning for bestyrelsen. Forslag 14. januar 2016.
  Aktion Per: bestiller bord når vi kender antal.

Referat fra klubaften med emnet ”Skærmens fremtid – hvor er vi 2020? ”

Klubaften med emnet ”Skærmens fremtid – hvor er vi 2020? ”

Torsdag den 29. oktober kl. 19-21 i Hareskovhallen

Til stede: Søren, Eva, Naja, Ida, Hakon, Carl Henrik, Svend Erik, Steen, Per, Ulla, Lars, Vivi og Kirsten

Dagsorden:

1) Velkomst ved Carl Henrik. Søren blev valgt som ordstyrer.

 • Minna Sejr fortæller om erfaringer med familieorientering.

Minna Sejr har meldt fra, hvorfor Carl Henrik refererede fra et tidligere møde med Minna Sejr.

Efter Carl Henriks indlæg var der mange interessante forslag til hvad klubben skulle gøre og hvor vi skal bevæge os hen. De forslag som kom frem er i tilfældig rækkefølge liste op nedenfor

 • Beslutning om hvad klubben vil – koncentrat fra idékataloget nederst

Forårskoncept med 4 søndagsløb (gerne 4 søndage i træk) for medlemmer samt venner og bekendte. Parløb kan være en del af konceptet. Løbet må gerne slutte i nærheden m af en divimatch eller et andet o-løb i en anden skov. Løbene skal have udgangspunkt fra samme punkt og på samme tid af dagen. Banelægning kan ske ud fra faste poster.

Visitkort til alle klubbens medlemmer, som kan uddeles f.eks ved løb i skoven til andre løbere.

Facebook og hjemmeside involveres. Det er godt med god aktivitet på siderne

Foldere med kort over faste poster lagt i kasser i skoven (sammen med øvrige kort over skoven).

Idekatalog:

 1. Visitkort til udlevering ved løb i skoven
 2. Ekstremløb
 3. Parløb
 4. Fliers til ophæng i firma, reklame opslag
 5. Nyt navn (Lars) Orientering er støvet?
 6. Event hvor man kommer ud i skoven. Hareskov Event.
 7. Klubsamarbejde (Steen)
 8. Familie, venner, kolleger,
 9. Forårsrekrutterings kampagne, do efterår
 10. Fotoorientering
 11. Lægge foldere (Findveji folder) i kasser i skoven
 12. Søndagsløb slut med en konkurrence, evt Skovlystløb (sponsor)
 13. Lave baner på faste poster
 14. Tilbyde et event for firmaer, papkasse med konceptet
 15. Bjælke på vores hjemme side om Event
 16. Konkurrence løb for skoleklasser, promovere sporten
 17. Hareskov medborgerforening
 18. Løb, hvor man skal have en gæst med, tvunget.