Klubbens Vedtægter

skaermlogo

LOVE FOR ORIENTERINGSKLUBBEN SKÆRMEN, VÆRLØSE

Stiftet 15. februar 1957

 

§ 1.   Klubbens navn er: Orienteringsklubben Skærmen, klubben er hjemmehørende i Furesø Kommune.

 

§ 2.   Klubbens formål er at samle orienteringsløbs interesserede samt virke til fremme for orienteringsidrætten.

 

§ 3.   Klubben kan som medlemmer optage alle uberygtede personer. Medlemmerne opdeles i følgende grupper:

I.   Aktive seniorer (21 år og derover)

II.  Aktive juniorer (20 år og derunder)

III. Passive

Som aktive medlemmer regnes alle for hvem, der betales afgift til Dansk Orienterings-Forbund (DOF). Som passive medlemmer regnes alle, der ikke deltager i terminslisteløb.

 

§ 4.   Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og betales forud. I kontingentet skal der være inkluderet indbetalinger til DOF. Ved regnskabsårets afslutning slettes alle restanter, og disse kan kun genoptages mod betaling af restancen samt nyt kontingent.

 

§ 5.   Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, kasserer samt fem bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen varetager klubbens interesser inden for de rammer, klubbens generalforsamling og klubbens love foreskriver.

 

§ 6.   Den ordinære generalforsamling afholdes i februar og skal indvarsles skriftligt senest 14 dage forud. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.         Valg af dirigent

2.         Beretning

3.         Regnskab

4.         Fastsættelse af kontingent

5.         Indkomne forslag

6.         Valg af bestyrelse m.fl.

7.         Eventuelt

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.

Formanden, to bestyrelsesmedlemmer og en revisor er på valg i ulige år.

Kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og en revisor er på valg i lige år.

Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant

 

§ 7.   Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være udsendt sammen med indvarslingen. Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. januar.

 

§ 8.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og når 1/3 af medlemmerne skriftligt, med angivelse af dagsordenen, anmoder herom. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 9.   Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen af kassereren. Klubbens midler skal så vidt muligt være indsat i et pengeinstitut. Der fremlægges ligeledes et budget.

 

§ 10  Formanden tegner klubben. For så vidt angår økonomien tegnes klubben af formanden og kassereren.

 

§ 11. Klubbens medlemmer er forpligtede til at kende og overholde DOF’s love og reglement samt klubbens love.

 

§ 12. Lovændringer kræver 2/3 majoritet af de fremmødte på den ordinære generalforsamling. Lovændringer kan dog på ekstraordinære generalforsamlinger vedtages med almindeligt stemmeflertal, såfremt lovændringerne er anført i dagsordenen.

 

§ 13. Klubben kan kun ophæves, når mindst 2/3 af klubbens aktive medlemmer stemmer herfor. Ved ophævelse tilfalder klubbens eventuelle midler DOF.

 

Med ændringer 9. febr. 1972, 12. okt. 1980, 26. febr. 1987, 27. febr. 1992, 25.apr. 2002, 26. febr. 2009 og 25. febr.2010.

Hjemhørende i Værløse